30 شماره آخر

  • شماره 3515 -
  • ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۱ شهريور
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات

شهر هوشمند به‌عنوان سیاست نهایی توسعه

زیرساخت هوشمند، بنیان لازم را برای همه‌ راه‌حل‌های هوشمندانه فراهم می‌کند. برای تبدیل داده خام به اطلاعات با استفاده از تکنولوژی‌های جدید، می‌توان برنامه‌ریزی‌های شهری و منطقه‌ا‌ی را سامان داد تا انعطاف لازم را برای پاسخ‌دهی به نیاز‌هایی که در آینده به وجود می‌آیند، فراهم آورند. از سویی دیگر، با استفاده از الگوی تحلیل داده‌ها می‌توان سیستم‌های فعلی ازجمله مسائل ترافیک و سیستم‌های ردیابی را بهبود داد. در‌هر‌حال، نقش انکارناپذیر هوشمند‌سازی برای شهر و شهرداری تهران پراهمیت بوده و شهرداری ناگزیر از سیاست‌گذاری دقیق در این حوزه است. بر اساس برخی شاخص‌های شهر هوشمند، تهران در وضعیت مناسبی قرار نگرفته است. چرا تهران به چنین وضعی گرفتار شده و چگونه باید فاصله خود را با شهرهای پیشرو کاهش دهد؟ در این پرونده بایدها و چرایی سیاست‌گذاری شهر هوشمند مرکز بحث قرار گرفته است.

ارسال دیدگاه شما

شماره 3661

تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

شهر هوشمند به‌عنوان سیاست نهایی توسعه

زیرساخت هوشمند، بنیان لازم را برای همه‌ راه‌حل‌های هوشمندانه فراهم می‌کند. برای تبدیل داده خام به اطلاعات با استفاده از تکنولوژی‌های جدید، می‌توان برنامه‌ریزی‌های شهری و منطقه‌ا‌ی را سامان داد تا انعطاف لازم را برای پاسخ‌دهی به نیاز‌هایی که در آینده به وجود می‌آیند، فراهم آورند. از سویی دیگر، با استفاده از الگوی تحلیل داده‌ها می‌توان سیستم‌های فعلی ازجمله مسائل ترافیک و سیستم‌های ردیابی را بهبود داد. در‌هر‌حال، نقش انکارناپذیر هوشمند‌سازی برای شهر و شهرداری تهران پراهمیت بوده و شهرداری ناگزیر از سیاست‌گذاری دقیق در این حوزه است. بر اساس برخی شاخص‌های شهر هوشمند، تهران در وضعیت مناسبی قرار نگرفته است. چرا تهران به چنین وضعی گرفتار شده و چگونه باید فاصله خود را با شهرهای پیشرو کاهش دهد؟ در این پرونده بایدها و چرایی سیاست‌گذاری شهر هوشمند مرکز بحث قرار گرفته است.

ارسال دیدگاه شما